Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Stavby - vodohospodáøské

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Stavby - vodohospodáøské

Ing.Jaromír Medek-Moravský zemìvrtný závod - Moravský zemìvrtný závod

Ing.Jaromír Medek-Moravský zemìvrtný závod - Moravský zemìvrtný závodIng.Jaromír Medek-Moravský zemìvrtný závod - Moravský zemìvrtný závod

Provádíme vrty a studny se specializací na jíly, písky a štìrky. Vrtáme prùmìry 1020, 820, 630, 410, 324, 273 a 216mm, ve skále prùmìrem 180mm. Jsme schopni vrtat v nesoudržných horninách prùmìrem 311mm do hloubky 200m.Výroba lepe

http://www.mzz.cz - Uhøice 58, Žarošice 69634 Poslat Poptávku
Èistírny odpadních vod Krátký - Èistírny odpadních vod Krátký

Èistírny odpadních vod Krátký - Èistírny odpadních vod KrátkýÈistírny odpadních vod Krátký - Èistírny odpadních vod Krátký

Èistièky odpadních vod, jímky, septiky, žumpy, odluèovaèe ropných látek tukù revizní šachty, akumulaèní a pøeèerpávací nádrže, plastová výroba na zakázku.

http://www.cistirna-septik.cz - Škroupova 525, Chrudim 53701 Poslat Poptávku
Ing. Radek Gregor - Ing. Radek Gregor

Ing. Radek Gregor - Ing. Radek GregorIng. Radek Gregor - Ing. Radek Gregor

Projekce,inženýring,realizace,dotaèní management a poradenství technické infrastruktury, inženýrských sítí a vodohospodáøských, dopravních, obèanských, prùmyslových, zemìdìlských a ekologických staveb pro mìsta, obce, krajinu a pr

http://www.irgzr.cz - Horní 2299/36, Žïár nad Sázavou 59101 Poslat Poptávku
Jiøí Šmidrkal - AQUA - Jièín - studnaøi Jièín

Jiøí Šmidrkal - AQUA - Jièín - studnaøi JièínJiøí Šmidrkal - AQUA - Jièín - studnaøi Jièín

Firma, zabývající se výhradnì KOPANÝMI studnami - èištìní, prohlubování a hloubení. Dodávky a montáže èerpadel. Zastoupení fy. ALBION Group - bazény, zastøešení, víøivky, ÈOV, jímky, infrasauny.

Barákova 211, Jièín 50601 Poslat Poptávku
PLOSAB s.r.o. - PLOSAB s.r.o.

PLOSAB s.r.o. - PLOSAB s.r.o. PLOSAB s.r.o. - PLOSAB s.r.o.

Nabízíme komplexní servis pøi odbahòování rybníkù. Strojní odvodnìní sedimentu. Tìžba prùmyslových kališ, odbahnìní rybníkù. Zámeènické práce, strojní obrábìní, obrážení drážek, svaøování (železo, hliník, nerez), støíhání a ohýbá

http://www.plosab.cz - Petrovice u Karviné 570, Petrovice u Karviné 73572 Poslat Poptávku
Ing. Jaroslav Vejvoda - prodejce ENVI-PUR s.r.o.

Ing. Jaroslav Vejvoda - prodejce ENVI-PUR s.r.o.Ing. Jaroslav Vejvoda - prodejce ENVI-PUR s.r.o.

Prodej, montហa servis domovních èistíren odpadních vod pro 2-150 obyvatel a.j. výrobkù ENVI-PUR, s.r.o. Sobìslav. Smluvní prodejce v okrese Benešov a blízkém okolí.

http://www.envipur.cz - Husova 215, Týnec n/Sáz. 25741 Poslat Poptávku
František Šmejkal - Vrtané studny - František Šmejkal

František Šmejkal - Vrtané studny - František ŠmejkalFrantišek Šmejkal - Vrtané studny - František Šmejkal

Celoroèní vrtání studní a tepelných èerpadel. Vrtané studny na klíè se vším servisem od vyhledání pramene, pøes hydrogeologický posudek, po legalizaci. Záruèní i pozáruèní servis vrtù.

http://www.vrtane-studny-smejkal.cz/ - Pražská 146, Pøíbram 26101 Poslat Poptávku
OLIVER INVEST s.r.o. - Oliver Invest stavební a obchodní firma Litvínov

OLIVER INVEST s.r.o. - Oliver Invest stavební a obchodní firma LitvínovOLIVER INVEST s.r.o. - Oliver Invest stavební a obchodní firma Litvínov

Naše stavební a obchodní spoleènost se sídlem v Litvínovì nabízí komplexní služby v oblasti výstavby, zateplování, výroby a montáže plastových oken a rekonstrukcí obytných i prùmyslových budov.

http://www.oliverinvest.cz/ - Podkrušnohorská 2053, Litvínov 43601 Poslat Poptávku
Kanalizace-K.A.O.s.r.o. - kanalizace a odpady-KAO

Kanalizace-K.A.O.s.r.o. - kanalizace a odpady-KAOKanalizace-K.A.O.s.r.o. - kanalizace a odpady-KAO

Èištìní - odpadù,døezù,umyvadel,výlevek,pisoárù,wc,ležaté,svislé kanalizace,šachet,kanálù,septikù,gajgrù,vpustí.Vývozy - žump,septikù,lapolù. Opravy - stávající + výstavba nové kanalizace. Vytyèování - ležaté kanalizace,drenáži,ro

http://www.kanalizace-kao.cz - Michálkovická 1911/129, Ostrava 71000 Poslat Poptávku
GASLINES, s.r.o. - Gaslines

GASLINES, s.r.o. - GaslinesGASLINES, s.r.o. - Gaslines

Výstavba,projekce,inženýring,poradenství a dotaèní management technické infrastruktury, inženýrských sítí a vodohospodáøských,dopravních, ekologických, prùmyslových, zemìdìlských, obèanských a komunálních staveb pro mìsta,obce,kra

http://www.gaslines.cz - Horní 1679, Žïár nad Sázavou 59101 Poslat Poptávku
ASIO, spol. s r.o. - ASIO, spol. s r.o.

ASIO, spol. s r.o. - ASIO, spol. s r.o.ASIO, spol. s r.o. - ASIO, spol. s r.o.

Vyrábíme a dodáváme domovní èistírny odpadních vod, komunální èistírny odpadních vod, plastové nádrže, jímky, septiky, vodomìrné a èerpací šachty, lapáky tukù, odluèovaèe ropných látek, odlehèovací komory, systémy pro akumulaci sr

http://www.asio.cz - Tuøanka 1, Brno 62700 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem