Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Koncerty a vystoupení

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Koncerty a vystoupení

Mgr. Petr Stojan - AKompas

Mgr. Petr Stojan - AKompasMgr. Petr Stojan - AKompas

AKompas Brno nabízí nebankovní pùjèky i úvìry na smìnku bez poplatkù a registru , nebankovní pøevody penìz Western Union. Dále jízdenky všech dopravcù , vstupenky- pøedprodej vstupenek, pøíjem inzerce Inzert Expres , Metro. Pùjèov

http://www.akompas.cz - Štefánikova 120/51, Brno 60200 Poslat Poptávku
Kyjovský komorní orchestr - Kyjovský komorní orchestr

Kyjovský komorní orchestr - Kyjovský komorní orchestrKyjovský komorní orchestr - Kyjovský komorní orchestr

Náplò o.s. Kyjovský komorní orchestr vychází ze zájmu jeho èlenù o studium a provozování hudby s pøevážnou orientací na komorní (vážnou) hudbu. Od roku 2003 je poøadatelem Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonic

http://www.kyjovsky-komornak.cz - Boženy Nìmcové 335, Brankovice 68332 Poslat Poptávku
Tymos TM Most s.r.o. - Tymos

Tymos TM Most s.r.o. - TymosTymos TM Most s.r.o. - Tymos

Prodej, servis ozvuèovací a osvìtlovací techniky, reality, stínící technika, žaluzie.

http://tymos.cz - Budovatelù 93-94, Most 43401 Poslat Poptávku
Cimbálová muzika Kordulka

Cimbálová muzika KordulkaCimbálová muzika Kordulka

Muzika z Valašska, která má ve svém repertoáru nejen písnì z Valašska, ale i z Jižní Moravy, Slovenska èi rùzné filmové a populární melodie. Zahrajeme Vám na Vaší oslavì, svatbì, koštu èi u jiné pøíežitosti.

http://www.cmkordulka.cz - Ústí 115, Ústí 75501 Poslat Poptávku
KUFR - Divadlo KUFR

KUFR - Divadlo KUFRKUFR - Divadlo KUFR

Pøedstavení pro dìti i dospìlé venku i pod støechou, žonglování, klaunské a kejklíøské výstupy, chùdy, fireshow, moderování akcí, karnevaly, vernisáže, programy na míru... Dále nabízíme kurzy žonglování a divadla nebo odbornou um

http://www.divadlokufr.net - Elgartova 44, Brno 61400 Poslat Poptávku
Bohdan Vrtal - Hudební agentura a skupina MARBO

Bohdan Vrtal - Hudební agentura a skupina MARBOBohdan Vrtal - Hudební agentura a skupina MARBO

Profesionální hudební skupina Marbo zastoupená hudební agenturou Marbo, pùsobící na celém území Èeské republiky, Vám nabízí širokou škálu hudebních produkcí.

http://www.hudebniskupinamarbo.cz - Dobrochov 68, Dobrochov 79807 Poslat Poptávku
AKCENT Chrudim - AKCENT Chrudim

AKCENT Chrudim - AKCENT ChrudimAKCENT Chrudim - AKCENT Chrudim

Kapela AKCENT Chrudim nabízí hudební produkci vhodnou na plesy, svatby, oslavy narozenin, firemní veèírky èi jiné akce. Hrajeme a zpíváme písnièky pro všechny generace.Jezdíme do 150km.

http://www.akcent-chrudim.cz - Na Šancích 1183, Chrudim 53705 Poslat Poptávku
Jiøina Pagáèová - Živá hudba nejen na svatbu

Jiøina Pagáèová - Živá hudba nejen na svatbuJiøina Pagáèová - Živá hudba nejen na svatbu

Jsme hudební duo z Karlových Varù.Hrajeme pouze ÈESKÉ PÍSNIÈKY 50-90let rùzného žánru od rùzných interpretù Máme jich více než 500. Hrajeme svaty,zábavy,podnikové veèírky,rodinné a narozeninové oslavy..aj Obohacujeme produkci rù

http://www.navraty1.cz - Severní 2, Karlovy Vary 36005 Poslat Poptávku
Libuše Addarová - AVECL

Libuše Addarová - AVECLLibuše Addarová - AVECL

Projekt èesko-francouzsko-berberské kulturní spolupráce, jehož cílem je sdružovat umìlce všech žánrù tìchto tøí kultur, aby se vzájemnì poznali a spoleènými programy obohacovali nejen sebe, ale hlavnì široké publikum.

http://www.avecl-kultura.estranky.cz - Køenická 56, Praha 10000 Poslat Poptávku
Alžbìta Brzotická - Koncertní umìlecká agentura Klasik-koncert

Alžbìta Brzotická - Koncertní umìlecká agentura Klasik-koncertAlžbìta Brzotická - Koncertní umìlecká agentura Klasik-koncert

Jsme dva profesionální koncertní operní pìvci (soprán, bas/tenor) a v doprovodu naší klavíristky provádíme operní a písòové koncerty. Naše programy jsou složené z nejslavnìjších a nejoblíbenìjších árií a písní. Nᚠširoký repertoá

http://www.klasik-koncert.cz - Novodvorská 1098/128, Praha 4 14200 Poslat Poptávku
Folklorní soubor Lipka Pardubice o.s. - Folklorní soubor Lipka Pardubice

Folklorní soubor Lipka Pardubice o.s. - Folklorní soubor Lipka PardubiceFolklorní soubor Lipka Pardubice o.s. - Folklorní soubor Lipka Pardubice

Folklórní soubor Lipka prezentuje lidové písnì, tance i zvyky poutavou formou. FS Lipka Pardubice nabízí program na trhy, veletrhy a jarmarky, oslavy výroèí obcí, jako kulturní program na spoleèenských akcí, kulturní festivaly,

http://fslipka.cz - Karla IV. 2592, Pardubice 53002 Poslat Poptávku
S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. - Tipsport arena

S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. - Tipsport arenaS group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. - Tipsport arena

Multifunkèní Tipsport arena je souèástí sportovního areálu Mìstského stadionu Liberec. Hala hostí významné sportovní i spoleèenské události. V areálu se nachází mnoho indoorových i venkovních sportoviš. Souèástí areálu je i Hotel

http://www.tipsportarena.cz/index.php?lang=cz# - Jeronýmova 570/22, Liberec 7 46007 Poslat Poptávku
TomᚠDarányi - Jazz klub Za Oponou

TomᚠDarányi - Jazz klub Za OponouTomᚠDarányi - Jazz klub Za Oponou

Jazz klub Za Oponou se nachází v místì divadelního klubu jihlavského Horáckého divadla. Je zamìøený na živé koncerty ve stylu jazz, blues, folk aj. Tento prostor lze využít pro jakékoliv soukromé oslavy až do sta lidí. Otevírací

http://www.zaoponou.wz.cz - Komenského 22, Jihlava 58601 Poslat Poptávku
Štìpánka Kubíèková - Music Ag. Kontra Production

Štìpánka Kubíèková - Music Ag. Kontra ProductionŠtìpánka Kubíèková - Music Ag. Kontra Production

Hudebnì-produkèní èinnosti, zastoupení pøedních hudebních skupin èeské klubové scény (hard and heavy, rock, pop, folk, jazz). Nabídka souborù pro svatby, rauty, vernisáže, mìstské kulturní akce apod.

http://www.kontraproduction.cz - Kolínská 11, Praha 13000 Poslat Poptávku
Ing.Milan KARP͊EK - BEST BOHEMIA AGENCY -Ing. Milan Karpíšek

Ing.Milan KARP͊EK - BEST BOHEMIA AGENCY -Ing. Milan KarpíšekIng.Milan KARP͊EK - BEST BOHEMIA AGENCY -Ing. Milan Karpíšek

ŠVEJK-BAND,COLLEGIUM F.DOLCE,KING SWING,BENEDICTUS a další kapely - zprostøedkování vystoupení,akce na klíè,koncerty,VIP párty,mìstské,pivní a histor.slavnosti,akce pro dìti,stylová hudba v dobových kostýmech od gotiky pøes hašler

http://www.bba.webz.cz - Úzká 650, Chrást u Plznì 33003 Poslat Poptávku
Cimbálová muzika Zádruha

Cimbálová muzika ZádruhaCimbálová muzika Zádruha

Cimbálová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic, kapela pro každou pøíležitost....

http://www.cimbalka.cz - 528, Dolní Bojanovice 69617 Poslat Poptávku
B.B.Centrum s.r.o. - Zetor bar

B.B.Centrum s.r.o. - Zetor barB.B.Centrum s.r.o. - Zetor bar

Bowlingové centrum s bezprovázkovými stavìèi. Souèástí je také restaurace a koktejlový bar. Souèástí objektu je staroèeský Hostinec Melicharka s otevøeným grilem a klidnou atmosférou. O patro níž je music klub Zetor bar, kde je do

http://www.zetorbar.cz - Františka Melichara 1975, Brandýs nad Labem 25001 Poslat Poptávku
Jakub Holeš - K Sound Jakub Holeš

Jakub Holeš - K Sound Jakub HolešJakub Holeš - K Sound Jakub Holeš

Nabízíme komplexní technické a produkèní zajištìní spoleèenských, kulturních, reprezentaèních, firemních a soukromých akcí. Zajišujeme servis služeb: ozvuèení, osvìtlení, video projekce, produkce a zajištìní umìleckých vystoup

http://www.ksound.cz - Francouzská 1, Ostrava-Poruba 70800 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem