Firmy Služby.info - Katalog firem Firmy Služby.info - Katalog firem

Školení a kurzy pro firmy

Nenalezena žádná další podkategorie

Katalog - Školení a kurzy pro firmy

Crux information technology s.r.o. - Crux IT

Crux information technology s.r.o. - Crux ITCrux information technology s.r.o. - Crux IT

Moderní organizace øídí své IT oddìlení dle osvìdèených svìtových standardù ITIL. A je úplnì jedno, jestli jde o velkou, nebo malou organizaci. Nikdo pøece nechce bìhat od jednoho problému ke druhému a nevìdìt, kam døív skoèit…

http://www.cruxit.com - Mlýnská 2353/12, Ostrava 70200 Poslat Poptávku
Èeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders Association

Èeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders AssociationÈeská barmanská asociace, o.s. - Czech Bartenders Association

Obèanské sdružení èeských barmanù, nápojových odborníkù a zájemcù o barmanství.Cílem je zprostøedkovat výmìnu informací a zkušeností z oboru nápojové gastronomie a zasadit se o standardizaci technologických postupù výroby míšených

http://www.cbanet.cz - Šimáèkova 147, Brno 62800 Poslat Poptávku
Martin Petr, SIVRE - SIVRE - Severoèeský institut vzdìlávání a rekvalifikací

Martin Petr, SIVRE - SIVRE - Severoèeský institut vzdìlávání a rekvalifikacíMartin Petr, SIVRE - SIVRE - Severoèeský institut vzdìlávání a rekvalifikací

Martin PETR, Sivre Severoèeský institut vzdìlávání a rekvalifikací se zabývá vzdìláváním pøedevším v oblasti úèetnictví, daní a výpoèetní techniky. Historie vzniku firmy souvisí s organizaèními zmìnami v rámci Institutu svazu úè

www.sivre.cz - Dvoøákova 3134/2, Ústí nad Labem 40001 Poslat Poptávku
AZ-Medica o.s. - AZ-Medica-Shop

AZ-Medica o.s. - AZ-Medica-ShopAZ-Medica o.s. - AZ-Medica-Shop

Specializovaný e-shop, kurzy první pomoci, zdravotnické vzdìlávání a výuka, odborné projekty.

http://www.azmedicashop.cz - Klobouènická 1442, Praha 4 14000 Poslat Poptávku
Ing. Jan Valenta - Ing. Jan Valenta - služby PO a BOZP

Ing. Jan Valenta - Ing. Jan Valenta - služby PO a BOZPIng. Jan Valenta - Ing. Jan Valenta - služby PO a BOZP

Zajišujeme služby v požární ochranì a bezpeènosti práce, zpracování dokumentace, školení, dodavatelsky zajištìní revizí hasících pøístrojù a požárních vodovodù vèetnì kolaudaèních mìøení.

http://www.javas.webgarden.cz - Èeská 501, Liberec 46312 Poslat Poptávku
METROPOL, spol. s r.o. - Dùm kultury Metropol

METROPOL, spol. s r.o. - Dùm kultury MetropolMETROPOL, spol. s r.o. - Dùm kultury Metropol

Metropol je víceúèelový komplex budov s jednacími prostory (4 sály a 5 kluboven), restaurací a ubytovacími kapacitami, vhodný pro poøádání konferencí, kongresù, kontraktaèních výstav i menších porad. Zároveò je významným organizát

http://www.metropol-cb.cz - Senovážné nám. 2, Èeské Budìjovice 37001 Poslat Poptávku
Michal Vostárek, DiS. - Michal Vostárek - lektor PC

Michal Vostárek, DiS. - Michal Vostárek - lektor PCMichal Vostárek, DiS. - Michal Vostárek - lektor PC

Poskytuji služby v oboru IT. Realizuji PC školení a poèítaèové kurzy pro Excel, Word, Microsoft Office, multimédia a grafiku, webdesign i základy práce s poèítaèem. Nabízím webdesign, optimalizaci www pro vyhledávaèe SEO a interne

http://vostarek.com - Èsl. armády 232, Litvínov 43542 Poslat Poptávku
Ing. Mojmír Gottwald - poskytování software - Mojmír Gottwald Poèítaèové kurzy pro kanceláø a domácnost - Brno

Ing. Mojmír Gottwald - poskytování software - Mojmír Gottwald Poèítaèové kurzy pro kanceláø a domácnost - BrnoIng. Mojmír Gottwald - poskytování software - Mojmír Gottwald Poèítaèové kurzy pro kanceláø a domácnost - Brno

Individuální a kolektivní poèítaèové kurzy Windows, Office – Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet, E-Mail, Zauèení obsluhy programù úèetnictví, ekonomika. Základy práce, CD, DVD, foto a film na poèítaèi Pro zaèáteèníky i p

http://firma.sluzby.cz/gottwald-poskytovani-software - Palackého tøída 139, Brno 61200 Poslat Poptávku
Klára Hájková - Celoživotní vzdìlávání

Klára Hájková - Celoživotní vzdìláváníKlára Hájková - Celoživotní vzdìlávání

Poskytuji lektorské èinnosti a konzultace v oblasti neverbálních prezentaèních dovedností, administrativních èinností, výuku anglického jazyka dìtí i dospìlých. Nabízím zdravotní a kondièní cvièení - skupin i jednotlivcù

http://www.khajkova.atlasweb.cz - U Obecního dvora 794/4, Praha 1 11000 Poslat Poptávku
Light Point s.r.o. - Light Point

Light Point s.r.o. - Light PointLight Point s.r.o. - Light Point

JŠ Light Point poskytuje výuku 17 jazykù pro firemní i individuální klientelu, jazykové a kulináøské kurzy pro veøejnost, pomaturitní studium angliètiny, japonštiny a ruštiny dle vyhlášky MŠMT, kurzy pro dìti Hocus & Lotus, pøekla

http://www.lightpoint.cz - Vítìzslavy Kaprálové 14, Brno 61800 Poslat Poptávku
Firemky s. r. o. - Firemky s. r. o.

Firemky s. r. o. - Firemky s. r. o.Firemky s. r. o. - Firemky s. r. o.

Specializujeme na skákací boty, hry WeyKick, Holandský billiard. Nabízíme také taneèní podložky, krokomìry, smart games, náramky forza balance, kubb a další sportovní a zábavné aktvity a hry. Firemky s.r.o nabízí organizaci firemn

http://www.rekrezona.cz - Škrobálkova 22, Ostrava - Kunèièky 71800 Poslat Poptávku
Mgr. Magda Bìhavá - StudioSpezi

Mgr. Magda Bìhavá - StudioSpeziMgr. Magda Bìhavá - StudioSpezi

StudioSpezi - jsme Spezialisté na nìmèinu. Firemní kurzy, individuální výuka, skupinová výuka, pøeklady, tlumoèení. Pøíprava na mezinárodní certifikáty, konverzace s rodilým mluvèím, pøíprava na pohovor v nìmèinì, minikurz na do

http://www.studiospezi.cz - Záhumenice 6, Brno 61900 Poslat Poptávku
VVUÚ, a.s.

VVUÚ, a.s.VVUÚ, a.s.

Zkušební laboratoø è. 1025, Autorizovaná osoba è. 214, Notifikovaná osoba è. 1019, Certifikace výrobkù, Certifikace systémù managementu, Inspekèní èinnost, Strojírenská výroba, Obchod, Analýza rizik, Školicí centrum

http://www.vvuu.cz - Pikartská 1337/7, Ostrava-Radvanice 71607 Poslat Poptávku
Jiøí Keclík - Ice Peak ski&board school

Jiøí Keclík - Ice Peak ski&board schoolJiøí Keclík - Ice Peak ski&board school

Lyžaøská a snowboardová škola, Víkendová škola lyžování a snowboardingu pro dìti od 5-ti do 18-ti let s dopravou z Ostravy, Lyžaøská a snowboardová škola s dopravou v termínu ostravských jarních prázdnin, týdenní kurzy lyžování a

http://www.icepeak.cz - K.Šmidkeho 1826/15, Ostrava 70800 Poslat Poptávku
Bc. Jiøí Pomykal - BEZPOS

Bc. Jiøí Pomykal - BEZPOSBc. Jiøí Pomykal - BEZPOS

BEZPOS – Komplexní služby v oblasti bezpeènosti a hygieny práce, požární ochrany a životního prostøedí. Poradenství, služby a školení zajistí kvalifikovaní odborníci s praxí.

http://bezpos.cz - V. Nezvala 549, Frýdek-Místek 73801 Poslat Poptávku
Pavlína Langrová - ComPass

Pavlína Langrová - ComPassPavlína Langrová - ComPass

Výuka anglického jazyka pro firmy i veøejnost, intenzivní víkendové semináøe a workshopy, pøíprava na zkoušky FCE a CAE, pøíprava na pracovní pohovory, tématické besedy s rodilým mluvèím.

http://www.compass-centrum.cz - Masarykova tøída 17, Olomouc 77200 Poslat Poptávku
Dan Švanda - Autoškola 498 Dan Švanda

Dan Švanda - Autoškola 498 Dan ŠvandaDan Švanda - Autoškola 498 Dan Švanda

Autoškola nabízí výuku a výcvik k získání ØP skupiny B, kondièní jízdy, školení øidièù - referentù, pomoc vybodovaným øidièùm.

http://www.autosvanda.cz - Pod Rozvodnou 80, Praha 4, Šeberov 14900 Poslat Poptávku
David Dvoøák - dqcompany.cz - BOZP, PO a pøepravy dle ADR

David Dvoøák - dqcompany.cz - BOZP, PO a pøepravy dle ADRDavid Dvoøák - dqcompany.cz - BOZP, PO a pøepravy dle ADR

Nabízíme komplexní služby v oblastech požární ochrany, bezpeènosti práce a pøepravy nebezpeèných vìcí dle ADR. Naše spoleènost Vám chce vyjít vstøíc a tak i v rámci bezpeènosti jsme pro Vás schopni zajistit pojištìní osob a majetk

http://www.dqcompany.cz - Zadní Zhoøec 21, Zadní Zhoøec 59444 Poslat Poptávku
Top Image s.r.o. - Odborníci na styl.

Top Image s.r.o. - Odborníci na styl.Top Image s.r.o. - Odborníci na styl.

Poskytujeme služby a poradenství v oblasti stylu, barevné typologie, etikety, vizáže, líèení a péèe o ple pro jednotlivce i firmy formou individuálních konzultací, kurzù, školení, pøednášek a prezentací. Nalíèíme Vás na svatbu n

http://www.topimage.cz - Baranova 18, Praha 3 13000 Poslat Poptávku
Mgr.Jiøí Jandeèka - Mgr.Jiøí Jandeèka

Mgr.Jiøí Jandeèka - Mgr.Jiøí JandeèkaMgr.Jiøí Jandeèka - Mgr.Jiøí Jandeèka

Zavádím systémy managementu podle ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 a OHSAS 18001. Realizuji otevøená a uzavøená školení (ISO a soft skills). Poradenství v oblasti øízení lidských zdrojù a personalistiky. Nástroje pro zlepšování.

http://www.ader.cz - Polívkova 17, Olomouc 77900 Poslat Poptávku

Partneøi projektu Firmy služby :

Naším hlavním partnerem pro rozvoj a vývoj portálu je spoleènost Starlux s.r.o., která poskytuje nepøeberné množství doplòkù pro okna, jako jsou žaluzie, markýzy nebo rolety.
Spoleènost Machstav s.r.o. zabezpeèuje zateplování stropù, domù èi bytù pomocí technologie zvané foukané izolace nebo foukaná izolace

 • Zpìtné odkazy - SEO efekt
 • Zvýšení cílené návštìvnosti
 • Zvýšení cíleného poètu klientù
 • Zvýšení zakázek a objednávek
 • Zviditelnìní firmy
 • Možnost cílené poptávky
 • Efekt brandové reklamy
 • Kvalitní vizitka spoleènosti
 • Prezentace nabídky
 • Hodnocení spokojenosti
 • Zápis ZDARMA bez skrytých poplatkù
 • Bezplatná aktualizace do 24hodin
 • Možnost prezentace až do 5 kategorií
 • Ceník poskytovaných služeb
 • XML feed zboží èi produktù
 • Možnost pøidat poboèky
 • Zápis o velikosti od 250 znakù
Partneøi :

Copyright (c) 2009 - 2013 by Firmy-Služby.info
Všechna práva vyhrazena.

Katalog firem